Afbeelding Privacyverklaring

Privacyverklaring ABB Bouwgroep

02-04-2024

Dit is de privacyverklaring van ABB Bouwgroep B.V. en haar dochterondernemingen gevestigd aan Stationspark 1000, 3364 DA Sliedrecht. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens ABB – als verantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming – verwerkt en voor welke doeleinden. Voor het verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten is een aanvullende privacyverklaring gemaakt (zie: www.abbbouwgroep.nl/privacy).

Persoonsgegevens

ABB verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) kopers en huurders, zakelijke relaties en bezoekers van de website. Alle personen waarvan wij gegevens verwerken, moeten erop kunnen vertrouwen dat wij veilig met persoonsgegevens omgaan. In het kader van deze privacyverklaring noemen wij deze personen ook wel ‘betrokkenen’.
ABB verkrijgt persoonsgegevens doordat de betreffende persoon deze zelf heeft verstrekt of via tussenkomst van een andere partij zoals een makelaar of via openbare bronnen (bijv. internet, social media, Kamer van Koophandel etc.). Daarbij verwerkt en gebruikt ABB deze persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en conform de nationale en Europese wet- en regelgeving.

 

Doeleinden

ABB verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
– om opdrachten uit te kunnen voeren;
– om wettelijke verplichtingen na te komen;
– om veiligheid en beveiliging te bevorderen;
– voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten, (telefonisch) contact, alsmede
andere communicatie die van belang is voor de betrokkene.
– voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website en social media-kanalen en het verbeteren daarvan. Hiervoor gebruikt ABB functionele, analytische en tracking cookies.

 

Rechtsgronden

De verwerking van uw gegevens baseren wij op een van de volgende rechtsgronden:
– de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
– uw toestemming;
– het nakomen van een wettelijke verplichting;
– het beschermen van vitale belangen van u of een ander natuurlijk persoon;
– voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ABB om haar bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Beleid

Ons beleid is dat wij de privacy zullen waarborgen, beschermen en handhaven. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van ABB.
ABB verstrekt geen persoonsgegevens van betrokkenen aan derden, uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbij blijft ABB verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Met bedrijven die, in opdracht van ons, gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens of leggen wij contractueel vast dat zij op eenzelfde wijze omgaan met persoonsgegevens als ABB, handelend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze bedrijven zijn alle gevestigd in Europa en dienen zich te houden aan de Europese wet- en regelgeving. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en een steeds meer digitale gegevensverwerking stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Wij zijn ons hiervan bewust en wij zorgen ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

 

Beveiligen

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. ABB maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, op grond van de persoonsgegevens.

 

Bewaren

Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Functionaris Gegevensbescherming

ABB heeft geen Functionaris Gegevensbescherming, omdat dit voor ons vanuit de wet niet verplicht wordt gesteld; het verwerken van persoonsgegevens behoort namelijk niet tot onze kernactiviteit, wij zijn geen overheidsinstelling en de verwerking van de persoonsgegevens vindt niet op grote schaal plaats.

 

Recht van betrokkenen

Betrokkenen hebben een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van ze verwerken. Men heeft een recht van inzage, rectificatie, het wissen en beperken van ons gebruik van zijn of haar gegevens. In sommige gevallen kan er door de betrokkene bezwaar gemaakt worden tegen ons gebruik van de gegevens en bestaat het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Wanneer de betrokkene een recht wil uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die ABB verwerkt, dan kan er contact worden opgenomen met ABB. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is ingediend, kunnen wij dit verifiëren door contact met u op te nemen. Als wij om toestemming hebben gevraagd om gegevens te gebruiken, dan kan de betrokkene deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van de gegevens vóór het moment van intrekking van de toestemming. Wanneer betrokkene bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt of laat verwijderen kan dit echter tot gevolg hebben dat wij niet (meer) in staat zijn bepaalde informatie te versterken en/of een bepaalde dienst of product te leveren.

Als het idee bestaat dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Mocht de betrokkene het idee hebben dat wij niet rechtmatig omgaan met de gegevens dan kan er uiteraard ook contact met ons worden opgenomen, of een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contact

Wilt u naar aanleiding van deze privacyverklaring en het verwerken van persoonsgegevens door ABB contact met ons opnemen, dan kan dat via privacy@abbbouwgroep.nl.

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring

ABB behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Op onze website is altijd de meest actuele versie van onze privacyverklaring te vinden, voorzien van een publicatiedatum (zie: www.abbbouwgroep.nl/privacy).