Afbeelding Disclaimer

Disclaimer ABB

Onderstaande disclaimers zijn van toepassing op alle bedrijfs- en projectwebsites en alle e-mailberichten van ABB Bouwgroep B.V., inclusief de met haar verbonden vennootschappen. Uiteraard gaan wij ook vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. ABB vindt uw privacy belangrijk. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Disclaimer | Websites

ABB Bouwgroep B.V. – als de betrokken onderneming, inclusief de met haar verbonden vennootschappen – behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder vooraankondiging te wijzigen. Aan de informatie die op deze site wordt verstrekt, kunnen dan ook geen rechten of aanspraken voor de toekomst worden ontleend. Alle informatie die op deze site wordt aangeboden over producten, diensten, etc., is louter bedoeld ter informatie en geldt niet als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.

De onderneming kan niet garanderen dat de via deze site verschafte informatie steeds actueel, juist en volledig is, hoewel zij dat wel zo veel mogelijk nastreeft. Zo kan de informatie die u ontvangt, door technische oorzaken onjuistheden bevatten of typografische fouten bevatten. De onderneming verstrekt ook overigens geen enkele garantie ten aanzien van de via deze site beschikbaar gestelde informatie.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de werking van deze website komen uitsluitend toe aan de onderneming. Bezoekers mogen de aangeboden informatie en functionaliteiten uitsluitend on-line bekijken of gebruiken. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de onderneming is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of te publiceren op welke wijze dan ook.

Voor zover op deze site hyperlinks naar andere websites worden verschaft, mag daaruit niet worden afgeleid dat de onderneming op enigerlei wijze instaat voor (bijvoorbeeld de juistheid, volledigheid en actualiteit van) de informatie die op dergelijke andere websites wordt aangeboden.

 

Disclaimer | E-mailberichten

De informatie in e-mailberichten van ABB Bouwgroep B.V. – als de betrokken onderneming, inclusief de met haar verbonden vennootschappen – is vertrouwelijk. Het bericht is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de persoon en/of organisatie aan wie het is geadresseerd.

Indien het bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren, te vernietigen en op geen enkele wijze te gebruiken. Indien u niet tot de geadresseerde(n) behoort dan dient u zich rekenschap te geven van het feit dat het verspreiden, openbaar maken, kopiëren en/of het ondernemen van enige andere actie naar aanleiding van de inhoud van dit bericht onrechtmatig is en u schadeplichtig kan maken jegens verzender en geadresseerde(n).

Het e-mailbericht is opgesteld door de auteur en bevat niet noodzakelijk de mening van ABB Bouwgroep B.V. Aan het bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Noch de verzender noch het bedrijf van de verzender zijn aansprakelijk voor de correcte en volledige overdracht van de inhoud van het bericht en/of voor de tijdige ontvangst daarvan.

Na controle van het bericht en de eventuele bijlagen zijn geen computervirussen aangetroffen. Indien u desondanks een virus constateert, laat het ons dan weten. In dat geval aanvaardt ABB Bouwgroep B.V. echter geen enkele aansprakelijkheid.