ABB en het coronavirus

3 juni 2020
Afbeelding ABB en het coronavirus

ABB Coronanieuws 

 

>> Update: 08-11-2021

ABB en het coronavirus – deel 9

We zien he­laas dat de be­smet­tin­gen weer flink op­lo­pen. De over­heid heeft er daarom ­voor ge­ko­zen om wat maat­re­ge­len aan te scher­pen. ABB volgt de richtlijnen van de overheid. Hier­on­der kun je le­zen wat dit be­te­kent.

Ba­sis­re­gels
De ba­sis­re­gels gel­den voor ie­der­een:

Was je han­den goed en vaak;
Raak je ge­zicht zo min mo­ge­lijk aan;
Hoest of nies in je el­le­boog;
Schud geen han­den;
1,5 me­ter is en blijft een vei­li­ge af­stand;
Blijf thuis bij klach­ten en laat je di­rect tes­ten;
Zorg voor vol­doen­de fris­se lucht.

Wij vragen iedereen deze algemene regels ook bij ABB in acht te nemen. En zorgen uiteraard zelf ook voor naleving hiervan.

Afspraken
Wij blijven deels vanuit huis werken en zullen dus ook veel vergaderingen digitaal organiseren. Maar elkaar fysiek ontmoeten is ook weer mogelijk. Wij hebben onze spreekkamers zo ingericht dat we een veilige en prettige afstand kunnen waarborgen. Wij letten op de capaciteit per spreekkamer en zorgen voor een goede ventilatie en maken na ieder bezoek de ruimtes schoon.

De ge­sprek­ken met ko­pers, in­for­ma­tie­da­gen, kijk­da­gen, voor­op­le­ve­rin­gen en op­le­ve­rin­gen kun­nen we blij­ven doen. Voor opleveringen wordt wel het dragen van een mondkapje aangeraden. Pre­sen­ta­ties worden op­ge­no­men voor de­ge­nen die niet kun­nen of wil­len ko­men.

De af­de­lin­gen die de­ze ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­se­ren of bij­wo­nen informeren de de­tails van de­ze uit­gangs­pun­ten nader met de betrokkenen.

We plaatsen hier een update op het mo­ment dat er wij­zi­gingen plaats­vin­den in de maat­re­ge­len die van toe­pas­sing zijn op ABB.

ABB Coronanieuws 

 

>> Update: 17-09-2021

ABB en het coronavirus – deel 8

Op dinsdag 14 september heeft er weer een ‘coro­na-pers­con­fe­ren­tie’ plaats­ge­von­den. ABB volgt nog steeds de richtlijnen die vanuit de overheid gesteld worden. Wij blijven de gestelde regels naleven. Wanneer we toch afwijken worden kopers en relaties middels rechtstreekse communicatie op de hoogte gehouden.

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn er weer aan aantal veranderingen aangekondigd vanuit de overheid ten aanzien van het coronabeleid. Voor ABB betekent dit het volgende:

Basisregels
Met ingang van 25 september komt de 1,5 meter maatregel te vervallen, alle overige basisregels blijven in stand. Dit betekent: Was je handen goed en vaak | Geen handen schudden | Hoesten en niesen in de elleboog | Zorg voor voldoende ventilatie | Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD.

Activiteiten en vergaderingen
De gesprekken met kopers, informatiedagen en kijkdagen worden weer opgepakt, op de manier zoals dat voor de corona-maatregelen werd gedaan, uiteraard met inachtneming van de basisregels.

Wij blijven deels vanuit huis werken en zullen dus ook veel vergaderingen digitaal organiseren. Maar elkaar fysiek ontmoeten is ook weer mogelijk. Wij hebben onze spreekkamers zo ingericht dat we een veilige en prettige afstand kunnen waarborgen. Wij letten op de capaciteit per spreekkamer en zorgen voor een goede ventilatie en maken na ieder bezoek de ruimtes schoon.

We plaatsen hier een update op het mo­ment dat er wij­zi­gingen plaats­vin­den in de maat­re­ge­len die van toe­pas­sing zijn op ABB.

ABB Coronanieuws 

 

>> Update: 20-05-2020

ABB en het coronavirus – deel 7

Op dinsdagavond 19 mei heeft er weer een ‘coro­na-pers­con­fe­ren­tie’ plaats­ge­von­den. Vanuit ABB hebben wij deze persconferentie wederom aandachtig gevolgd.

Naar aanleiding van de verkregen informatie heeft ABB geen wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid doorgevoerd. Wij blijven de gestelde regels naleven. Wanneer we toch afwijken worden kopers en relaties middels rechtstreekse communicatie op de hoogte gehouden.

Wij zijn als ABB nog steeds druk met diverse projecten door Nederland. Onze werkzaamheden vinden doorgang. Op de bouwplaatsen, ons kantoor, maar ook vanuit huis zijn de ABB’ers druk bezig om onze kopers en opdrachtgevers gelukkig te maken. Benieuwd naar de projecten waar we momenteel aan werken? Neem eens een kijkje op onze ‘projectenpagina’. Volgt u ons al op onze social media kanalen? Hier kunt u altijd de meest actuele informatie over onze projecten terugvinden.

Ui­ter­aard plaatsen wij hier een update op het mo­ment dat er wij­zi­gingen plaats­vin­den in de maat­re­ge­len die van toe­pas­sing zijn op ABB.

ABB Coronanieuws – hier verschijnen regelmatig updates

 

>> Update: 11-05-2020

ABB en het coronavirus – deel 6

Op woens­dag­avond 6 mei heeft er weer een ‘coro­na-pers­con­fe­ren­tie’ plaats­ge­von­den. In de pers­con­fe­ren­tie is een toe­lich­ting ge­ge­ven om te ko­men tot een ge­fa­seer­de en ge­con­tro­leer­de ver­soe­pe­ling van een aan­tal maat­re­ge­len. Voor­al het on­der­wijs, sport, open­baar ver­voer en ho­re­ca wordt hier­in ge­noemd.

Pre­mier Rut­te be­na­druk­te ook dat de 1,5 me­ter maat­schap­pij voor­lo­pig nog nood­za­ke­lijk blijft. En ook dat we nog steeds zo­veel mo­ge­lijk thuis moe­ten wer­ken. Wat dat be­treft wordt de hui­di­ge si­tu­a­tie dus ge­hand­haafd en ver­an­dert er bin­nen ABB nog niets. Ook op de bouw­plaat­sen zul­len de hui­di­ge maat­re­ge­len door­ge­zet wor­den. De bouwplaatsmedewerkers hebben in­mid­dels mooie ge­le hes­jes ont­van­gen, die nog eens ex­tra wij­zen op het hou­den van 1,5 me­ter af­stand.

Kopers en relaties worden nog steeds middels rechtstreekse communicatie op de hoogte gehouden van afwijkende procedures, etc.

Het is fijn dat de maat­re­ge­len, al is het lang­zaam­aan, wat ver­soe­peld gaan wor­den. Maar blijf voor­zich­ting en pas goed op el­kaar. We hou­den u hier op de hoog­te van ver­de­re ont­wik­ke­lin­gen.

ABB Coronanieuws – hier verschijnen regelmatig updates

 

>> Update: 22-04-2020

ABB en het coronavirus – deel 5

We zagen het al enigszins aankomen, op de persconferentie van 21 april j.l. is medegedeeld dat de meeste maatregelen die eerder tot 28 april stonden, verlengd zijn tot 20 mei.

Welke gevolgen heeft dat voor ABB? Voor ABB houdt dat in dat we tot ten minste 20 mei geen fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. Maar uiteraard vinden wij passende oplossingen om onze kopers en relaties toch te voorzien van informatie. We worden steeds inventiever met digitale bijeenkomsten, videogesprekken en teksten die we digitaal en per post versturen. We vinden het jammer dat we onze persoonlijke betrokkenheid in deze tijd minder kunnen tonen, maar hopen op een ieders begrip.

Goed nieuws is, dat de bouw tot op heden onverminderd doorgaat. De aanpassingen die we hebben gedaan met betrekking tot corona zijn werkbaar. De ABB’ers steken zowel buiten op de bouwplaatsen als binnen vanuit kantoor of huis de handen uit de mouwen om de gevolgen van corona tot een minimum te beperken.

Wij houden nog steeds al onze direct betrokken relaties (de kopers van onze projecten, de partijen met wie we samenwerken, onze opdrachtgevers en leveranciers) via persoonlijke communicatie op de hoogte. We hopen met de ingezette alternatieven een ieder toch goed te kunnen bedienen. Mocht u aanvullende wensen of misschien tips voor ons hebben? Daar staan we zeker voor open.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, wij zijn te bereiken op onze vaste kanalen, zoals u dat normaal gesproken ook van ons gewend bent.

We denken aan iedereen in deze moeilijke periode! Via deze weg wensen wij ieder veel sterke, kracht en wijsheid toe.

ABB Coronanieuws – hier verschijnen regelmatig updates

 

>> Update: 08-04-2020

ABB en het coronavirus – deel 4

Gisteravond, dinsdag 7 april j.l. heeft er weer een persconferentie plaatsgevonden. Hierin is opgeroepen om ons allemaal aan de eerder gestelde maatregelen te houden. Het coronavirus is nog niet onder controle.

Daarom houden wij de eerder gestelde maatregelen aan. Welke dat zijn, kunt u in de updates hieronder terugvinden.

Wij willen middels dit bericht nog wel onze waardering en dank uitspreken naar de kopers van onze nieuwbouwwoningen, de partijen met wie wij samenwerken en onze opdrachtgevers. Dank voor jullie begrip. Voor jullie geduld. En voor jullie eindeloze inzet. Fijn om te merken dat we in deze tijden van nood samen sterk zijn. En er samen voor gaan! Dank.

ABB Coronanieuws – hier verschijnen regelmatig updates

 

>> Update: 01-04-2020

ABB en het coronavirus – deel 3

Gisteravond dinsdag 31 maart heeft er weer een persconferentie plaatsgevonden over het Coronavirus. In deze persconferentie is medegedeeld dat de maatregelen die tot 6 april stonden, verlengd worden tot 28 april. Ook ABB houdt zich uiteraard aan deze maatregelen.

De maatregelen vanuit de rijksoverheid raadplegen? Klik hier.

Vooralsnog heeft ABB haar werkzaamheden nog niet stil hoeven te leggen. Zowel de werkzaamheden op kantoor (veelal ook vanuit huis) als de werkzaamheden op de verschillende ontwikkel- en bouwprojecten in Nederland gaan door. We doen er alles aan om stilstand te voorkomen.

Benieuwd naar de maatregelen die wij treffen op de bouwplaatsen, om door te kunnen bouwen? Klik hier.

Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij uiteraard nog steeds bereikbaar.

ABB Coronanieuws – hier verschijnen regelmatig updates

 

>> Update: 23-03-2020

ABB en het coronavirus – deel 2

ABB is nog steeds in bedrijf. Vooralsnog zijn er geen wijzigingen ten opzichte van onderstaande update.

We blijven, zij het hier en daar aangepast, doorgaan met onze werkzaamheden en doen er alles aan om de gevolgen voor een ieder tot een minimum te beperken.

Het is lastig om beloftes te doen in deze onzekere tijd over opleverdata, etc. Maar we proberen zoveel mogelijk onze planningen te handhaven.

Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij bereikbaar via onze vertrouwde kanalen.

ABB Coronanieuws – hier verschijnen regelmatig updates

 

>> Update: 16-03-2020

ABB en het coronavirus – deel 1

ABB is zich bewust van de situatie waarin ons land zich momenteel bevindt. Daarom hebben ook wij diverse maatregelen getroffen m.b.t. het coronavirus. Wij houden ons aan de geldende richtlijnen van het RIVM.

Op de website van het RIVM is altijd de laatste informatie terug te vinden. Wij proberen u op deze pagina op de hoogte te houden van de gevolgen binnen ABB en zo duidelijk mogelijk alle relevante informatie te communiceren.

Weten wat deze maatregelen voor u betekenen?

Algemeen

Wij houden de richtlijnen van het RIVM aan. Deze maatregelen zijn er om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Medewerkers
Vanwege de aangekondigde maatregelen rondom het coronavirus is ook voor de kantoormedewerkers van ABB besloten om zoveel mogelijk thuis te werken. Wij hebben onze systemen zo ingericht dat wij u gewoon te woord kunnen staan, zowel telefonisch als per e-mail.

Voor de bouwplaatsen zijn tevens maatregelen getroffen. Alle collega’s met klachten blijven thuis en de voorschriften vanuit het RIVM worden strikt nageleefd. Maar ook hier ligt het werk niet stil. De werkzaamheden gaan door, zij het met aangepaste regelingen.

Uiteraard zijn wij wel afhankelijk van derden. Door de huidige situatie kunnen leveringen en realisatie onder druk komen te staan. Betrokkenen worden, indien dit het geval is, hierover rechtstreeks geïnformeerd.

Kortom, onze dienstverlening verandert voorlopig niet. Wij zijn bereikbaar en hebben onze werkzaamheden niet stilgelegd. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons via de vertrouwde kanalen bereiken.

Afspraken
Heeft u een afspraak gepland staan bij ons op kantoor of op één van de bouwplaatsen? Dan zal de persoon met wie u deze afspraak heeft, contact met u opnemen.

Bijeenkomsten
ABB heeft alle bijeenkomsten, beurzen, etc. voorlopig opgeschort.

Bent u koper van een van onze woningen

Heeft u een huis bij ABB gekocht? Wij begrijpen dat u wilt weten wat onze maatregelen voor u betekenen. U ontvangt daarom als koper persoonlijk bericht van ons. In dit bericht communiceren wij de laatste stand van zaken per project. Denk aan de gevolgen voor de bouw(tijd), opleveringen, etc. Dit kan per project verschillen. Logischerwijs worden evenementen waar veel mensen samenkomen voorlopig opgeschort, denk aan kijkdagen, informatie-avonden, etc. Ook hierover wordt u geïnformeerd. U kunt uiteraard ook contact opnemen met uw contactpersoon binnen ABB, via het Klantenserviceportaal, zoals u dat normaal gesproken ook van ons gewend bent. Echter, let wel, vanwege de vele vragen die momenteel binnenkomen en het feit dat veel collega’s thuiswerken, kan een reactie op deze manier wat langer op zich laten wachten. Wij willen benadrukken dat alle informatie die wij hebben, zo snel mogelijk gedeeld wordt via directe berichtgeving. Wij willen u dus vragen om u via deze weg te laten informeren.

Heeft u een Servicemelding

Is uw woning al gebouwd en heeft u onze afdeling Service nodig? Uiteraard is deze afdeling gewoon bereikbaar via de normale manier op onze website. Wel hebben wij voorzorgsmaatregelen getroffen voor bezoek aan huis door collega’s. Hiermee houden wij rekening met zowel uw als onze gezondheid. Heeft één van onze medewerkers gezondheidsklachten, dan wordt een andere collega gestuurd. Wij verwachten deze controle ook van u. Heeft u of een van uw gezinsleden en/of andere bewoners/bezoekers van uw woning gezondheidsklachten, verzet dan de afspraak. Sowieso is het verzoek om onze medewerker zoveel mogelijk de ruimte te geven voor de werkzaamheden en de gestelde twee meter afstand in acht te houden.

Samenwerkingspartijen

Bent u een leverancier, ketenpartner, of anderszins aan ABB verbonden?

Wij houden u via rechtstreeks contact met uw contactpersoon binnen ABB op de hoogte. Uiteraard kunt u tussentijds ook contact met ons opnemen, op de wijze die u gewend bent.

 

Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen en meer uitleg. U kunt ons gewoon bereiken, zoals u dat normaal gesproken van ons gewend bent.

Omdat wij zoveel mogelijk thuiswerken kan het zijn dat u soms op een later moment wordt teruggebeld. Wij hopen op uw begrip.

Afbeelding ABB en het coronavirus

Meer nieuws

Nieuws
16 juli 2024
16 juli 2024

Feest op de bouwplaats van Land van ’t Hoff

Nieuws
11 juli 2024
11 juli 2024

Bouw gestart laatste eengezinswoningen Amstelwijck Park

Nieuws
2 juli 2024
2 juli 2024

Overeenkomst getekend voor ontwikkeling Waelhoven